Algemene voorwaarden

 comHieronder vind je de voorwaarden waaronder we zaken doen. Normaal gesproken houd ik van eenvoud…maar in de rechtswereld schijnt het allemaal heel uitgebreid te moeten om volledig te zijn. Dus sorry daarvoor! Heb je vragen (kan ik mij zo voorstellen) ? Bel mij dan even op 06-24097168.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. WerkendeCommunicatie.nl : dat is mijn communicatiebureau uit Heiloo.
 3. Opdrachtgever: dat ben jij, de ondernemer of organisatie die behoefte heeft aan werkende communicatie.
 4. Partijen: dat zijn wij samen.
 5. Van deze voorwaarden afwijken is alleen mogelijk, maar als wij dit samen, vóórdat jij een handtekening zet onder ons contract, schriftelijk overeenkomen.
 6. Mochten wij als WerkendeCommunicatie.nl onredelijk bezwarend artikel in deze voorwaarden hebben toegevoegd en deze wordt vernietigd door de rechter, dan blijven de overige artikelen wel volledig van kracht.
 7. Deze voorwaarden gelden ook voor elke derde partij die bij de uitvoering van het contract wordt ingeschakeld.

Artikel 2. Offerte 

 1. Al onze offertes (ex. btw) zijn altijd vrijblijvend en de offertes hebben een houdbaarheidsdatum van 21 dagen.
 2. Mocht ik onverhoopt een fout maken in de offerte, dan kan je mij daar niet aan houden. Wees sportief en neem dírect contact met mij op. Ik kom je graag, daar waar mogelijk, tegemoet!
 3. Gun je mij de opdracht en ga je akkoord met de offerte? Top! Zodra ik de offerte met alle benodigde handtekeningen, of een schriftelijke bevestiging per e-mail of app,  retour heb ontvangen is onze deal officieel en ga ik meteen aan de slag! Een schriftelijke bevestiging van de offerte geldt voor mij als opdrachtbevestiging.

Artikel 3. Uitvoering van de offerte

 1. WerkendeCommunicatie.nl kan haar werk niet doen zonder jouw input. Daarom vind ik het fijn als je met mij op voorhand alle beschikbare informatie overlegt.
 2. Ik ga ervan uit dat je instaat voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 4. Wijzigingen

 1. Wanneer blijkt dat we de opdracht tussentijds moeten wijzigen om zo nog betere teksten te kunnen schrijven, is het van belang dat wij tijdig en in goed overleg de offerte / opdrachtbevestiging schriftelijk aanpassen.
 2. Naar aanleiding van de inhoudelijke offertewijziging zal ik op voorhand duidelijk aangeven wat voor gevolgen dit heeft t.a.v. de prijzen.

Artikel 5. Geheim!

 1. Laten we elkaar met respect behandelen en zo ook respectvol met alle (vertrouwelijke) informatie van elkaar omgaan. Deze verplichting geldt ook voor ingeschakelde derden. Voor de volledigheid, ik heb een geheimhoudingsplicht en beschouw alle door jou verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk.
 2. De hiervoor genoemde geheimhouding geldt niet als wettelijke- of beroepsregels ons een informatieplicht opleggen.
 3. WerkendeCommunicatie.nl heeft het recht om de resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische, promotionele of vergelijkende doeleinden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Zolang het werk niet geheel is betaald, blijven alle rechten op het werk bij WerkendeCommunicatie.nl
 2. WerkendeCommunicatie.nl verleent als leverancier van communicatiemiddelen volgens de Auteurswet een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en / of het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moeten we een aanvullend contract afsluiten. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in een ander medium dan zoals dit in de opdrachtbevestiging staat.
 3. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in lid 2 van dit artikel behoudt WerkendeCommunicatie.nl haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien WerkendeCommunicatie.nl haar verplichtingen uit de opdrachtbevestiging niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat WerkendeCommunicatie.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WerkendeCommunicatie.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WerkendeCommunicatie.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Dit is o.a. ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Wij mogen de verplichtingen uit het contract opschorten zolang de overmacht duurt. De overmacht schort jouw verplichtingen overigens niet op.
 4. Wij doen ons best om jou zo snel mogelijk, indien dit in redelijkheid mogelijk is, van de overmacht op de hoogte te brengen.
 5. Mochten wij al aan sommige verplichtingen uit het contract hebben voldaan, dan mogen wij jou daarvoor deelfacturen sturen.
 6. We moeten wel redelijk blijven. Duurt de overmachtssituatie langer dan twee maanden, dan mogen wij allebei het contract tussentijds schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van opzegtermijnen en zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8. Honorarium

 1. Het honorarium bepalen we op grond van een uurtarief, waarde van een dienst en / of een creatief idee.
 2. WerkendeCommunicatie.nl werkt op basis van deelfacturering. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging dien je eerst 10% van de factuurwaarde vooruit te betalen. Bij oplevering van de eerste versie volgt een factuur van 50% en tot slot na afronding van het contract wordt het resterende deel gefactureerd.
 3. Het honorarium van WerkendeCommunicatie.nl is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 4. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste eenheid gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
 5. WerkendeCommunicatie.nl behoudt zich het recht voor het overeengekomen honorarium te verhogen wanneer door jou extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die WerkendeCommunicatie.nl tot meer werkzaamheden of kosten verplichten dan WerkendeCommunicatie.nl bij het aangaan van het contract redelijkerwijs mocht en / of kon verwachten. Voorgenoemde opsomming is niet limitatief.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Het zal niet vaak voorkomen, maar indien wij het nodig vinden, kunnen we een (gehele) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs van je verlangen.
 3. Lukt het je niet om de (deel)factuur binnen 14 dagen te betalen, dan mogen wij de uitvoering van de opdracht opschorten tot het moment dat je hebt betaald.
 4. Betaal je niet binnen de in lid 1 gestelde termijn, dan ben je automatisch in verzuim en mogen wij je wettelijke rente doorberekenen.
 5. Wij mogen jou trouwens ook alle kosten, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, in rekening brengen wanneer je één of meerdere verplichtingen uit het contract niet nakomt. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 40,–.
 6. Je bent niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van jouw verplichtingen jegens WerkendeCommunicatie.nl.

Artikel 10. Klachten

 1.  Mocht je een klacht hebben over mijn diensten of facturen, willen we daar natuurlijk iets aan doen. Laat je klacht zo snel mogelijk,  binnen 14 dagen na afronding van de opdracht respectievelijk de factuurdatum, via e-mail of telefoon weten.
 2. Hoe vervelend een klacht ook is, je dient alsnog de factuur binnen de overeengekomen tijd te betalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Alleen wanneer sprake is van directe schade (dit is uitsluitend de materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van onze kant (Sorry! Dit moest even juridisch) als gevolg van opzet of grove schuld, zijn wij aansprakelijk. Dus voor indirecte schade (denk aan o.a. gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door ons geleverde materialen) zijn wij niet aansprakelijk.
 2. Blijken wij wel aansprakelijk te zijn voor schade, dan is de hoogte van de schade beperkt tot, voor zover deze schade door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van WerkendeCommunicatie.nl
 3. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over of de schade wordt niet door de verzekering gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat wij in onze opdrachtbevestiging zijn overeengekomen.
 4. Je hebt als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortkomt.
 5. WerkendeCommunicatie.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht van of van de door jou, op advies van WerkendeCommunicatie.nl ingeschakelde derden.
 6. Je vrijwaart WerkendeCommunicatie.nl tegen en stelt WerkendeCommunicatie.nl schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WerkendeCommunicatie.nl.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Wij hebben het recht om de verplichtingen uit onze contract op te schorten als jij jouw verplichtingen uit het contract niet nakomt of wanneer wij een vermoeden hebben dat jij ze niet na gaat komen, wanneer jij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, de schuldsanering op jou van toepassing is verklaard. Dit recht tot opschorten hebben wij zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist en / of wij gehouden zijn tot schadevergoeding. Op grond van het hiervoor gaande mogen wij zelfs het contract geheel dan wel gedeeltelijk ontbinden.
 2. Uiteraard moet de opschorting / ontbinding het verzaken van jouw verplichting uit het contract wel rechtvaardigen. Mochten wij wel tot opschorting / ontbinding overgaan, dan dien je nog steeds jouw (betalings)verplichtingen uit het contract na te komen.
 3. Voorts is WerkendeCommunicatie.nl bevoegd het contract te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van het contract onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het contract in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Ook zijn wij dan gerechtigd om het volgende van je te vorderen: vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door jouw wanprestatie en de ontbinding van het contract, daaronder begrepen het door ons gederfde inkomen.

Artikel 13. Annulering

 1. Indien je tijdens de uitvoering van de opdracht, de opdracht wilt annuleren, dan dien je de al uitgevoerde werkzaamheden volledig te betalen. Daarnaast vinden wij het redelijk dat je van het nog niet gefactureerde gedeelte 25% betaalt.
 2. Annulering is slechts toegestaan, indien sprake is van een objectief zwaarwegende redenen.
 3. De annulering dient schriftelijk aan WerkendeCommunicatie.nl medegedeeld te worden, onder opgave van de in lid 2 bedoelde zwaarwegende reden(en).

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien WerkendeCommunicatie van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Wanneer wij wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen, treden deze in werking op het aangekondigde tijdstip.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 4. De rechter is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de opdrachtbevestiging.
 5. Er is sprake van een geschil zodra één van ons dat stelt.
 6. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2023.